Održana 100. sednica Opštinskog veća opštine Plandište

Autor :  mar 13, 2019

Jubilarnom, 100. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište, predsedavao je predsednik Opštine,  Jovan Repac. raspravljalo se o 10 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 98. i 99. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da se u Odluci o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište u članu 44. posle reči «školsku spremu» brišu se reči «položen stručni ispit za rad u organima državne uprave». Takođe je rečeno da Odluka nije usaglašena sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u delu koji se odnsoi na to da službenik na izvršilačkom radnom mestu može da sezaposlei i lice koje nema položen državni stručni ispit ali je dužan da ga položi u roku utvrđenom ovim Zakonom.

Nakon toga utvrđen je i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2019. godinu. Ovim Programom obuhvaćene su parcele predviđene za otuđenje u 2019. godini utvrđuje se rok za pokretanje i sprovođenje postupka otuđenja kao i postupak i način davanja u zakup građevnskog zemljišta.

Na dnevnom redu poslednje sednice Veća utvrđen je i Predlog Programa korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2019. godinu. Ovim Programom planiraju se prihodi koji će biti ostvareni od nakande za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište,  kao i Plan korišćenja tih sredstava. Srerdstva će se koristiti za sanaciju prečistača otpadnih voda naselja Plandište, za iređenje kanalskih mreža za odvodnjavanje atmosferskih voda nateritoriji opštine Plandište i za izgradnju zonaneposredne sanitarne zaštite izvorišta za vodosnabdevanje naseljenih mesta na području opštine Plandište.

Utvrđen je i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar – decembar 2018. godine. U okviru ove tačke rečeno je da Savet za zdravlje funkcioniše kao radno telo SO Plandište od novembra 2017. godine sa zadatkom da zaštiti šrava pacijenata u oblasti zaštite prava pacijenata, u oblasti javnog zdravalja i da obavlja i druge poslove i zadatke u skladu i na način određen odredbama Statuta opštine Plandište, Poslovnika SO i Poslovnika o radu Saveta za zdravlje. U izveštajnom periodu nije bilo upućenih prigovora o povredi pojedinačnih prava pacijenata Savetu za zdravlje.

Na 100.sednici Opštinskog već opštine Plandište,  većnici su jednoglasno usvojili Predlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Plandište i organizovanju javne rasprave. U vezi sa ovom tačkom je rečeno da  javna rasprava traje do 22.03.2019. godine i da će se 30.03.2019. godine održati otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine sa zainteresovanim građanima, predstavnicima uduženja građana i sredstava javnog obaveštavanja. U 2019.godini planirano je da će se po osnovu naplate prihoda od naknada za korišćenje javnih površina za koje se do 31.12.2018. godine naplaćivale lokalne komunalne takse, u budžetu opštine Plandište ostvariti prihod od 700.000,00 dinara.

Takođe jednoglasno je usvojen i Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2018. godini u okviru koga je rečeno  koliko  su ostvareni prihodi i rashodi u 2018. godini. Takođe je rečeno da će se, na osnovu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine, održavati deponije; da će se upravljati komunalnim otpadom u svim MZ i da će se odžavati zelene javne površine.

Usvojen je  Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište u iznosu od 5.000,00 dinara koje će se isplatiti u 7 mesečnih rata.

Pretposlednja i poslednja tačka saziva nove 100. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica, a nakon toga i tekuća pitanja.

Opština Plandište i Evršac Group doo zajedno sprovode projekat "Centar za javno informisanje građana – interes građanskog društva"
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31